Salgs og leveringsbetingelser

KUNDER
Mjøsdata AS selger kun til bedrifter og organisasjoner registrert i Brønnøysund, samt til offentlig sektor. Enkeltmannsforetak er også en bedrift.

BESTILLING
Bestilling av varer gjøres enten på vår nettbutikk https://www.mjosdata.no, via e-post salg@mjosdata.no, på telefon 61140840 eller ved besøk i våre lokaler i Rambekkvegen 5 på Gjøvik. E-post/telefon/kontor er betjent fra 0800-1600 på hverdager. Nettbutikken er tilgjengelig 24/7/365.

PRISER
Alle priser er oppgitt eks. mva., frakt og eventuelle andre kostnader. Priser på produkter følger kontinuerlig leverandørs/distributørs priser og valutasvingninger. Alle tilbud gitt fra Mjøsdata AS er gyldig i 1 uke hvis ikke annet er angitt i tilbudet. Produkter som har BID avtaler følger utelukkende produsentens datoer for disse, for eksempel Lenovo Common BID.

LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Varer som skal sendes går direkte fra Mjøsdata sine leverandører/distributører. Risikoen går over på kjøper når varen er overlevert til transportør. Varer leveres kun til norske adresser eller kundens egen transportør i Norge som eventuelt frakter varer ut av Norge for kundens egen risiko og tollhåndtering.

BETALING
Standard betaling er netto pr. 14 dager dersom kreditt er innvilget. Alle kunder som ber om kreditt blir kredittvurdert før evt. godkjenning. Dersom kunde ikke har innvilget kreditt må varer betales pr bankkort/kredittkort ved henting og pr forskudd ved sending. Ved for sen betaling belastes 8.75% morarente. Er ikke faktura betalt innen 15 dager etter forfall utstedes automatisk inkassovarsel med gebyr NOK 265,- (Nye EU direktiv åpner for gebyr opp til €40 tilsvarende ca NOK 380,- mellom bedrifter). Etter utløp av inkassovarsel overføres kravet til Lindorff for videre inndrivelse og ytterligere kostnader.

SALGSPANT
Mjøsdata AS har salgspant i solgte varer fram til at kjøpesummen er fullt ut betalt med tillegg av omkostninger og renter, jfr. Panteloven §§3-14.

FAKTURAGEBYR
Ordrer under 2500,- eks. mva. belastes med et fakturagebyr på kr. 45,- eks. mva.

GARANTI
Garanti på produkter følger produsentenes garantitider. Garantitider er vanligvis mellom 1 og 5 år avhengig av produsenter, produkttype osv. For produkter som har muligheter for utvidelse av garanti er kunde selv ansvarlig for å registrere dette. Garantier følger norsk kjøpslov (ikke forbrukerkjøpslov).

RETUR
Retur av varer registreres pr mail salg@mjosdata.no, pr telefon 611 40 840 eller ved oppmøte i våre lokaler i Rambekkvegen 5 - 2816 Gjøvik.

MANGLER
Mangler ved en vare rapporteres pr mail salg@mjosdata.no, pr telefon 611 40 840 eller ved oppmøte i våre lokaler i Rambekkvegen 5 - 2816 Gjøvik.

PRODUKTANSVAR
Mjøsdata står ikke til ansvar hvis et produkt blir brukt på en annen måte enn det som fremkommer av bruksanvisning, medfølgende dokumentasjon, tilgjengelig informasjon på produktleverandørens hjemmesider eller på en måte enn produktet er tiltenkt. Mjøsdata dekker uansett ikke utgifter ut over produktet eller tjenestens pris.

LISENSER
Microsoft 365 lisenser har generelt ett og ett år binding fra årsdato uavhengig om man har faktura pr måned eller pr år. Det betyr at man ikke kan slette eller redusere antall lisenser i bindingsperioden. Å øke antall lisenser er mulig. Slike lisenser har automatisk fornyelse og sletting/reduksjon av disse må meldes Mjøsdata før denne datoen. Årsdatoen er bestemt av første gangs tildeling av lisenser av en type og står som regel på tidligere lisensfaktura. Ta kontakt med Mjøsdata dersom du er usikker på når årsdatoen er.
Andre lisensleverandører slik som Teamviewer, Adobe mfl. har i hovedsak tilsvarende bindingstider og fornyes og faktureres automatisk årlig.

FORCE MAJEUR
Er Mjøsdata AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mjøsdata AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER
Ved eventuell tvist mellom partene er disse enige i at Gjøvik Tingrett skal være den juridiske instans for avgjørelse.

DATAUTVEKSLING
All utlevering av produktinformasjon, bilder, lagerstatus og priser skal ikke utgis til kundens kunder eller leverandører uten skriftlig samtykke fra Mjøsdata AS.
Direkte automatisert innhenting av data på mjosdata.no (såkalt ”crawling”) er ikke tillatt. Mjøsdata forbeholder seg retten til å si opp avtalen / avslutte samarbeidet med øyeblikkelig virkning dersom dette ikke overholdes.

PRODUKTINFORMASJON OG BILDER
All informasjon og data som finnes i Mjøsdata AS sitt produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Mjøsdata AS er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

ENDREDE FORHOLD
Kunde skal informere Mjøsata AS umiddelbart om alle vesentlige endringer i eierforhold og selskapsstruktur (oppkjøp, fusjon, hovedaksjonærer etc.) Mjøsdata AS forbeholder seg retten til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved slike endringer. Avtalen kan ikke overdras eller gjøres gyldig for andre selskaper eller samarbeidspartnere uten skriftlig samtykke fra Mjøsdata AS

PERSONVERN
Mjøsdata har begrenset lagring av persondata, da det kun jobbes med «business to business».
Mjøsdata lagrer kun navn, mobil og epostadresse for våre kontaktpersoner hos kunden. Lagring av data skjer i Nettailer websystem og i Visma Business ERP system. Innsyn i lagrede opplysninger kan gis ved henvendelse til oss. Vi verifiserer at vedkommende som ønsker innsyn i lagrede opplysninger er rett person. Ingen får innsyn på vegne av andre.
Lagrede opplysninger brukes kun av Mjøsdata og kun i kommunikasjon med eksisterende kunde. Ingen opplysninger videreformidles til 3. part eller øvrige, uten kundens samtykke.
Det anbefales at det etableres en databehandleravtale mellom kunde og Mjøsdata som regulerer dette og øvrige forhold.

INFORMASJONSKAPSLER / COOKIES
Cookies som lagres via bruk av Mjøsdata sine internettsider, blir ikke brukt til noen andre formål, så som reklame/markedsaktiviteter etc. Kunden kan selv slå av lagring av Cookies i sin nettleser, hvis ønskelig.

DATABEHANDLERE
I forbindelse med bruk av Mjøsdata webshop lagres opplysninger i følgende systemer:
- Netset AB (Nettailer websystem)
- Visma Business (fakturasystem – lagres på Mjøsdata server)
Øvrige databehandlere kan være aktuelle ved f.eks bestilling av software. Informasjon om dette kan gis på forespørsel.
Ytterligere kjøp og samarbeid kan føre til behov for flere databehandlere og det anbefales å etablere en databehandleravtale til dette. Kunden er selv ansvarlig for å beskytte sine data med en databehandleravtale.